INTERLINK COMMUNICATIONI PLC.

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย)จำกัด) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2538 โดยรับโอนธุรกิจและพนักงานทั้งหมดของแผนกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network System) พร้อมสิทธิ์การเป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าข่ายสายสัญญาณยี่ห้อ AMP (USA) และสินค้าคงคลังทั้งหมดมาจากบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล (1987) จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ โฮลดิ้ง จำกัด และเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) ทำให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องทันที โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจเครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (Cabling System) เพื่อสามารถรุกตลาดที่มีอัตราการเจริญเติบโตที่สูงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว โดยเป็นบริษัทแรกที่นำเทคโนโลยีสายสัญญาณชนิด UTP (ปัจจุบันเรียกสาย LAN) มาเผยแพร่ในประเทศไทยจนปัจจุบันเป็นที่แพร่หลายกันโดยทั่วไป


ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology: ICT) โดยดำเนินธุรกิจหลักเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม (Cabling Business) และได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตสายสัญญาณและอุปกรณ์เครือข่ายสายสัญาณจากต่างประเทศ ให้เป็นตัวแทนจัดจำหน่าย (Distributor) สินค้าในประเทศไทย ซึ่งได้แก่สินค้ายี่ห้อ LINK และ COMMSCOPE (เดิมชื่อ AMP) เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกและพัฒนาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระบบข่ายสายคอมพิวเตอร์และสื่อสารโทรคมนาคม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ตู้ใส่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อสารประเภท 19” Rack ภายใต้แบรนด์สินค้า 19” GERMANY EXPORT RACK ซึ่งบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ทำให้บริษัทฯ มีสิทธิในเครื่องหมายการค้าของผลิตภัณฑ์นี้อย่างสมบูรณ์ และว่าจ้างให้บริษัท อี.เอส อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ได้ร่วมถือหุ้นในอัตราร้อยละ 10 เป็นผู้ผลิตสินค้าดังกล่าว


เนื่องจากสินค้าที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายเป็นสินค้าด้านวิศวกรรม ซึ่งต้องมีความเชี่ยวชาญและใช้เครื่องมือทดสอบที่มีต้นทุนสูง อีกทั้งยังมีโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งสายสัญญาณและก่อสร้างระบบสื่อสาร ซึ่งบริษัทฯ ได้ลงทุนด้านเครื่องมือเครื่องทดสอบและฝึกอบรมวิศวกรไว้เพื่อสนับสนุนการขายสินค้าและบริการ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจจากโครงการให้เป็นผู้ตรวจทดสอบระบบสายสัญญาณและออกใบรับรองให้แก่ผู้รับเหมาทั่วไป เพื่อให้เจ้าของโครงการเชื่อมั่นในระบบสายสัญญาณที่ผู้รับเหมาทั่วไปได้วางไว้ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจในการที่จะสามารถทำให้ธุรกิจการรับเหมาติดตั้งสายสัญญาณและสื่อสารโทรคมนาคมให้ดำเนินรุดหน้าไป โดยในปี 2547 บริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างแผนกวิศวกรรมจากเดิมที่เป็นแผนกสนับสนุนการขาย ให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสสร้างรายได้ใหม่แก่องค์กรโดยเพิ่มธุรกิจวิศวกรรม (Engineering) ที่รับงานเกี่ยวกับการวางระบบเครือข่ายสายสัญญาณ ไฟเบอร์ออฟติก และการก่อสร้างสายเคเบิ้ล เพื่อรองรับการพัฒนาและเติบโตของระบบเครือข่ายและโทรคมนาคมของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ขยายการดำเนินงานของธุรกิจวิศวกรรมให้ครอบคลุมการวางระบบสายเคเบิ้ลทุกชนิด เช่นสายเคเบิ้ลใต้ทะเล (Submarine Cable) สายส่งไฟฟ้าแรงสูง (Transmission Line) และสายเคเบิ้ลใต้ดิน (Underground Cable) เป็นต้น ทั้งนี้ ยังรวมถึงระบบวิศวกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับงานสายเคเบิ้ลต่างๆ เช่นงาน Substation เป็นต้น

สำหรับธุรกิจจัดจำหน่ายสายสัญญาณ ในปัจจุบันบริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหน่าย (Dealer) ผู้รับเหมาติดตั้งสายสัญญาณ ผู้รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ผู้รวบรวมระบบ ICT (System Integrator) ผู้ค้าคอมพิวเตอร์ ร้านค้าไฟฟ้าและสื่อสาร IT Modern Trade เป็นผู้นำสินค้าของบริษัทฯ ไปจำหน่ายต่อหรือเพื่อติดตั้งให้กับลูกค้ามากกว่า 12,000 บริษัท ทั่วประเทศ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีลูกค้าภาครัฐอีกจำนวนมากกว่า 100 องค์กร ในปี 2548 บริษัทฯ ได้ขยายสาขาไปยังตลาดภูมิภาคเพื่อขยายช่องทางการจัดจำหน่าย โดยได้เปิดสาขาเชียงใหม่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน ในปี 2549 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาหาดใหญ่เพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคใต้ทั้งหมด ต่อมาในปี 2551 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาขอนแก่นเพื่อครอบคลุมพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด และในปี 2555 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาระยองเพื่อครอบคลุมภูมิภาคตะวันออกทั้งหมด นอกจากนี้ ในปี 2555 บริษัทฯ ได้ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้า ( R&D Center)แห่งใหม่ บริเวณถนนกาญจนาภิเษก เขตบางเขน บนพื้นที่ใช้สอยกว่า 6 ไร่ เพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายในอนาคตอีกด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ

" อินเตอร์ลิ้งค์ นัมเบอร์วัน เติบโต ต่อเนื่อง และยั่งยืน
นำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย เติบโตไปพร้อมกันทั้งลูกค้า และพันธมิตร "

ความมุ่งมั่น

" มูลนิธิอินเตอร์ลิ้งค์ให้ใจ ขอให้คำมั่นในการพึงกระทำแต่สิ่งที่ดีงาม
ส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนดี เพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป "


โครงสร้างบริษัท

(Organization)
ประวัติของบริษัท

พ.ศ. 2534

พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2546

พ.ศ. 2550

พ.ศ. 2555

พ.ศ. 2559

รางวัล

Interlink Communication Public Company Limited

พ.ศ. 2561INNOVATIVE ORGANIZATION 2018

พ.ศ. 2560THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2017

พ.ศ. 2560ASIA's BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2017

พ.ศ. 2560CEO OF THE YEAR

พ.ศ. 2560CERTIFICATION ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

พ.ศ. 2560CERTIFICATION ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

พ.ศ. 2560CERTIFICATION ISO9001 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

พ.ศ. 2560การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย.

พ.ศ. 2560มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3

พ.ศ. 2560มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3

พ.ศ. 2560มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3

พ.ศ. 2560มีระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ตามโครงการโรงงานสีขาว ระดับ 3

พ.ศ. 25597th Asia best employer brand awards 2016

พ.ศ. 2559ASIA's BEST EMPLOYER BRAND AWARDS 2016

พ.ศ. 2558CEO OF THE YEAR AWARD TELECOM SERVICES SECTOR

พ.ศ. 2557INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM - ISOIEC 270012013

พ.ศ. 2555CSRI Recognition 2012

พ.ศ. 2554Outstanding Investor Relation Awards 2011

พ.ศ. 2552IR Excellence Award mai

พ.ศ. 2552SET AWARDS 2009 IR Excellence Award mai

พ.ศ. 2551Bai Pho Business Award 2008

พ.ศ. 2549mai Best Return STAR SET AWARDS 2006

พ.ศ. 2549mai Growth STAR SET AWARDS 2006

พ.ศ. 2549SET AWARDS 2006 mai Growth STAR

พ.ศ. 2548mai Growth STAR SET AWARDS 2005

mai Growth STAR SET AWARDS 2005

พ.ศ. 2548mai Best Return STAR SET AWARDS 2005

พ.ศ. 2548mai Newly Listed STAR SET AWARDS 2005

พ.ศ. 2548SET AWARDS 2005 mai Growth STAR

พ.ศ. 2547THE MERKET FOR ALTERNATIVE INVESTMENT

พ.ศ. 2546รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น